ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató

1.1. A BK Moving Kft (továbbiakban: Szolgáltató) vállalja, hogy a visszaigazoltan megrendelt szolgáltatást az egyeztetett feltételek mellett (fel- és lerakodási cím(ek), időpontok, szállítandó tételek, stb.) maradéktalanul, a tőle elvárható minőségben teljesíti.

1.2. A szolgáltatás teljesítéséhez megfelelő erőforrás megállapítása és biztosítása a Szolgáltató feladata és felelőssége.

1.3. A megrendelt szolgáltatás teljesítésének akadályoztatása esetén Szolgáltató Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

1.4. A Szolgáltató a Megrendelő által, a megrendelésben rögzítettek szerint köteles a feladatát végezni, ugyanakkor a Szolgáltató megtagadhatja a Megrendelő utasításának teljesítését, ha annak végrehajtásával mások személyét veszélyeztetné, megkárosítaná mások vagyonát, vagy a törvényi előírásokat sértené.

2. Megrendelő

2.1. Megrendelő köteles az ajánlatkérés során minden olyan tényt ismertetni a Szolgáltatóval, melyek a szolgáltatás teljesítését befolyásolják. A pontatlan, hiányos megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult az előzetesen egyeztetett díjakat módosítani vagy megrendelés teljesítésétől részben vagy egészben elállni.

2.2. A megfelelő tájékoztatás elmulasztása esetén Megrendelő vállalja, hogy a többletszolgáltatásból adódó költséget haszonnal növelve megtéríti a Szolgáltató részére, illetve a Szolgáltató nem köteles elvégezni a többletszolgáltatást.

2.3. Amennyiben bizonyos paraméterekkel kapcsolatban a Szolgáltató birtokában téves vagy pontatlan információk vannak az az ár változtatását, vagy a szolgáltatás megtagadását vonhatja maga után. Ilyen paraméterek például, de nem kizárólagosan:
szállítási helyszínek pontos címe; emeletek; lifthasználat lehetősége; bejárat megközelíthetősége teherautóval; áru, ingóságok méretének, súlyának vagy mennyiségének pontos adatai.

2.4. A szállítandó áru, személyes vagyontárgyak és ingóságok biztonságos csomagolása, szállításra előkészítése -amennyiben ez nem képezte a megrendelés tárgyát – a Megrendelő feladata.

2.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás lebonyolításához esetlegesen szükséges okmányokat és hatósági engedélyeket átadni. Mindaddig, amíg a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató az áru átvételét megtagadhatja.

3. Lemondási feltételek

3.1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a megrendelt szolgáltatástól.

3.2. A megrendelt szolgáltatás lemondását Megrendelő írásban köteles közölni a Szolgáltatóval.

3.3. A lemondás után Szolgáltató anyagi követelést nem támaszt, ha a lemondás több mint 72 órával a teljesítés tervezett kezdése előtt történik.

3.4. Ha a lemondás kevesebb, mint 72 órával a teljesítés tervezett kezdése előtt történik, Szolgáltató a mindenkor érvényes alapdíj 60%-ának megfelelő követeléssel élhet Megrendelő felé.

3.5. Ha a szolgáltatás lemondásának eredményeként Szolgáltatót, vagy a szolgáltatásban érintetteket anyagi hátrány éri, Megrendelő köteles az anyagi kárt haszonnal növelve megtéríteni a lemondás idejétől függetlenül (például: részfuvar).

4. Egyéb feltételek

4.1. Vis Maior esetekben felmerülő akadályoztatás a Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

4.2. A vitás kérdések eldöntése érdekében a elsősorban a területileg illetékes Békéltető Testület illetékes.

4.3. A jelen felsorolásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

4.4. Óradíjas elszámolás esetén az első két órát a mindenkori alapdíj tartalmazza és ezt követően minden megkezdett munkaóra teljes óraként kerül kiszámlázásra.